Hyppää sisältöön

Restaurointi on kohteen arvon suunnitelmallista säilyttämistä ja esiin tuomista. Samoja toimintatapoja voi ja kannattaa soveltaa myös muissa kuin suojelluissa rakennuksissa. Kaikissa korjaushankkeissa onnistumisen avaintekijöitä ovat kohdekohtainen tieto, osaaminen ja vuorovaikutus.

Restauroinnin polku -ohjeet ovat Museoviraston suosituksia säilyttävän korjaamisen hankkeen eri vaiheisiin.

Ohjeissa mainitut termit löydät Korjaustaidon sanastosta.

Vaiheen ikoni

Lähtötietojen kokoaminen

Hankkeen tavoitteiden määrittelyyn ja päätöksentekoon hankkeeseen ryhtymisestä tarvitaan ajantasaiset lähtötiedot.

Asiantuntijan tuella:

 • Kerätään tietoa, perehdytään kohteeseen, sen historiaan ja tilanteeseen.
 • Tunnistetaan säilytettävät arvot ja kohteen antamat reunaehdot.
 • Arvioidaan hankkeen lähtökohtia kohteen säilymisen kannalta.
 • Arvioidaan suunnittelutehtävän vaativuutta.
Vaiheen ikoni

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa määritetään hankkeen sisältö ja toimintatavat.

 • Selvitetään tarvittava osaaminen ja kootaan suunnittelu- ja valmisteluryhmä.
 • Täsmennetään hankkeen tavoitteet säilyttämisen suhteen museoviranomaisen kanssa neuvotellen.
 • Linjataan säilyttämisen, korjaamisen ja muutosten periaatteet (mitä ja missä) sekä tunnistetaan suunnittelun ja toteutuksen haasteet.
 • Ohjelmoidaan ja tehdään tarkentavat tutkimukset ja selvitykset.
 • On suositeltavaa keskustella hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista viranomaistahojen kanssa yhteisessä aloituspalaverissa.

Lisää aiheesta:

Suojellun rakennuksen ominaisuudet ja käytettävyys - kartoitus toimintatavoista korjaushankkeissa (Terveet tilat 2028 -hanke)

Vaiheen ikoni

Toimenpiteiden määrittely

Kohdennetaan ja määritellään toimenpiteet suojelun ja säilyttämisen tavoitteita vastaavaksi suunnitelmakokonaisuudeksi.

 • Vertaillaan toimenpidevaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia kohteeseen.
 • Eritellään säilyttäminen, korjaukset, muutokset.
 • Perustellaan toimenpiteet suhteessa suojeluun.
 • Kootaan toimenpiteet yhteen restaurointisuunnitelmaksi.
Vaiheen ikoni

Toteutuksen suunnittelu

Suunnitelmaa kehitetään ja tarkennetaan rakennukseen soveltuvaksi ja toteutettavaksi. Huolehditaan suojelun ja sovittujen periaatteiden välittymisestä toteutukseen.

 • Toimenpiteet täsmennetään ja laaditaan toteutusohjeet.
 • Tarvittaessa ratkaisujen toimivuus testataan.
 • Kirjataan suunnitelmiin säilymisen periaatteet ja ratkaisujen perustelut.
 • Määritetään toteuttajien osaamisvaatimukset.
 • Suunnitellaan toteutusvaiheen riskien hallinta.
 • Valmistellaan perehdytysaineisto.
Vaiheen ikoni

Toteutus

Suunnittelijat, toteuttajat ja tarvittavat asiantuntijat huolehtivat yhdessä suunnitelman toteutumisesta. Seurataan töiden vaikutusta ja esiin tulevaa uutta tietoa.

 • Suunnittelijoiden ja toteuttajien yhteistyöllä varmistetaan restaurointisuunnitelman toteutuminen.
 • Seurataan ja hallitaan työmaan vaikutusta kohteeseen.
 • Tarvittaessa suunnitelmaa tarkistetaan tai tarkennetaan.
 • Viestinnällä huolehditaan yhteisistä tavoitteista ja tilannekuvasta.
 • Kohdetta ja toimenpiteitä dokumentoidaan.
Vaiheen ikoni

Käyttöönotto

Hanke esittelee ja luovuttaa korjatun rakennuksen ja tietoaineiston tuleville toimijoille.

 • Hankkeen suunnittelijat ja toteuttajat esittelevät rakennuksen käyttäjille ja ylläpitäjille.
 • Rakennuksesta ja korjaushankkeesta koottu tieto esitellään ja luovutetaan järjestettynä hoidon ja ylläpitokorjausten suunnittelua varten. Mukaan sisällytetään tiedot rakennuksen suojelusta ja säilyttämisen kysymyksistä.
 • Yhteistyössä kootaan ohjeistukset ylläpidon toimijoille ja käyttäjille.
 • Suunnittelijat ja toteuttajat osallistuvat tulevien käyttäjien ja ylläpitäjien perehdyttämiseen.
 • Rakennuksen omistaja ja ylläpitäjä organisoivat osaavan ja pitkäjänteisen hoidon. Suositaan säännöllisyyttä, jatkuvuutta ja aktiivista tilanteen seurantaa.