Hyppää sisältöön
Takaisin

Suojelutilanteen kartoituksessa kootaan tiedot kohdetta koskevasta suojelusta ja arvioidaan suojelun ajantasaisuus. Kartoitus tehdään heti hankkeen alkaessa suunnittelun lähtötiedoksi.

Kartoitusta tarvitaan, kun tehdään päätöksiä siitä, mitä tavoitteita restauroinnilla ja korjauksella on. Tavoitteena on, että suojelun sisältö on kaikkien hankkeen osapuolten tiedossa alusta alkaen, jotta kohteen suojeluarvojen säilyminen voidaan varmistaa.

Kartoituksessa kootaan olemassa olevat tiedot suojelupäätösten ja muiden aineistojen kuten mahdollisten inventointien, rakennushistoriaselvitysten ja restaurointiraporttien osalta. Kohde voi olla suojeltu

 • asema-, yleis- tai maakuntakaavassa
 • lailla rakennusperinnön suojelusta tai valtion asetuksella
 • kirkkolailla.

Kohteeseen voi sisältyä myös arkeologista kulttuuriperintöä.

Lisää tietoa suojelutavoista Museoviraston verkkosivuilla

Tiedon riittävyyttä arvioidaan ja mahdollista lisätiedon tarvetta määritellään yhteistyössä kulttuuriympäristön asiantuntijan tai viranomaisen kanssa. Rakennushistoriatiedoissa saattaa olla täydennystarvetta esimerkiksi kohteen korjausvaiheiden osalta.

Kohde saattaa myös olla kulttuurihistoriallisesti merkittävä, vaikka sillä ei ole virallista suojelupäätöstä tai -merkintää. Kohteella saattaa olla ominaisuuksia tai erityispiirteitä, jotka on syytä ottaa huomioon korjaus- ja muutostöissä.

Tarvittaessa arvioidaan asemakaavan ajanmukaisuus ja mahdollinen tarve sen päivitykseen.

Hankkeeseen ryhtyvä teettää kartoituksen kulttuuriympäristöön erikoistuneella toimijalla. Arviointiosuus tehdään yhdessä kulttuuriympäristön asiantuntijan tai viranomaisen kanssa. Heidän kanssaan käydään myös läpi suojelun sisältö ja tavoitteet eli mitä suojelu käytännössä vaikuttaa hankkeeseen. Tarvittaessa keskustellaan kunnan kaavoituksen kanssa. Pienissä hankkeissa kartoituksen voi tehdä hankkeeseen ryhtyvä itse.

Suojelutilanteen kartoitus on pohja hankkeen valmistelulle, suunnittelutyölle ja niissä tehtäville valinnoille. Tulosten tulee olla käytettävissä läpi hankkeen. Tiivistelmä kartoituksen tuloksista ja johtopäätöksistä sisällytetään hankkeen asiakirjoihin.


Muistilista suojelutilanteen kartoitukseen

Kartoituksen tulokset kirjataan käytettäväksi perustietona hankkeen myöhemmissä vaiheissa.

Perustiedot

Kirjaa kohteen perustiedot:

 • kohteen nimi, mahdolliset aiemmat nimet
 • osoite
 • kiinteistö- ja rakennustunnus
 • omistaja
 • rakennus- ja muutosvaiheet
 • käyttöhistoria: rakennuksen alkuperäinen käyttö ja käytön muutokset
 • laajuustiedot
 • kaavatilanne
 • tarvittaessa kartta tai kaavio, jossa kohteen osa-alueet ja niiden nimet.

Totea kartoituksen tilaaja, tekijä, osapuolet.

Totea kartoituksen ajankohta ja tarkoitus

Suojelu- ja inventointitiedot

Kirjaa, mitkä suojelupäätökset ja -määräykset ovat voimassa.

 • rakennusperintölakikohteet, valtionasetuskohteet ja kirkkolakikohteet
 • katso: Kulttuuriympäristön palveluikkuna / www.kyppi.fi, ota tarvittaessa yhteys Museovirastoon


Tarkista, sisältyykö kohteeseen arkeologista kulttuuriperintöä.

 • katso: Kulttuuriympäristön palveluikkuna / kyppi.fi, ota tarvittaessa yhteys Museovirastoon tai alueelliseen vastuumuseoon


Kirjaa voimassa olevat kaavamerkinnät ja -määräykset.

 • ajantasaiset kaavat
 • katso: kuntien karttapalvelut, ota tarvittaessa yhteys kuntakaavoituksen tai alueelliseen vastuumuseoon


Listaa kohteen inventointitiedot ja tehdyt selvitykset.

 • tietoja esimerkiksi kuntien internet-sivuilla, ota tarvittaessa yhteys alueelliseen vastuumuseoon tai kuntakaavoitukseen


Tarkista muut rakennuksen historiaan liittyvät tiedot.

 • arkistolähteet, esimerkiksi omistajan arkisto ja rakennusvalvonnan arkisto


Listaa suojelupäätöksen jälkeen tehdyt korjaukset ja muutokset


Johtopäätökset

Luonnehdi kohteen arvot ja suojelun kannalta arvokkaat ominaisuudet.

Kirjaa rakennussuojelun yhteystaho, kulttuuriympäristön asiantuntija tai viranomainen, jonka kanssa korjaushankkeesta neuvotellaan

Listaa mahdolliset tarvittavat lisätiedot ja jatkotoimenpiteet, esimerkiksi

 • suojelun päivittämistarve
 • korjauksen suunnitteluun tarvittavat tiedot ja erityisosaaminen
 • kulttuuriympäristön asiantuntijan tai viranomaisen kanssa neuvoteltavat asiat.