Hyppää sisältöön
Takaisin

Restaurointiraportti

Restaurointiraportti kuvaa rakennushankkeen kokonaisuuden rakennussuojelun näkökulmasta. Sisältö rakentuu hankkeen aikana ja raportti viimeistellään hankkeen valmistuessa. Restaurointiraportti esittelee hankkeen lähtökohdat ja kertoo keskeiset suunnitteluvalinnat ja toimenpiteiden perustelut. Korjaustavat sekä toimenpiteiden vaiheet ja tulokset kuvaillaan ja kuvataan. Raporttiin kirjoitetaan arvio suojelun tavoitteiden toteutumisesta.

Restaurointiraportti edistää rakennuksen säilymistä pitkällä aikavälillä. Se on olennainen tietolähde rakennuksen käytölle, ylläpidolle ja seuraaville korjauksille. Raporttiin tallennetaan hankkeen kokemuksia rakennukseen sopivista työtavoista ja materiaaleista sekä erityishuomiota vaativista kohteista.

Restaurointiraportin laatiminen sisällytetään yleensä pääsuunnittelijan tehtäviin. Raportti kokoaa yhteen suunnitelmallisesti läpi hankkeen tehdyn dokumentoinnin, alkaen hankkeen valmistelun ja suunnittelun vaiheista. Yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa tilaaja huolehtii, että sekä rakennuksen että toimenpiteiden dokumentointi sisältyy osapuolten tehtäviin (valvojat, suunnittelijat, urakoitsijat). Restaurointiraportin ohella osakokonaisuuksiin kuten konservointitöihin voi sisältyä erillistä dokumentointia ja raportointia.

Hankkeen valmistuttua restaurointiraportti toimitetaan arkistointia varten rakennuksen omistajalle ja suojelun seurannasta vastaavalle viranomaiselle erikseen sovittavassa muodossa. Raportti voi olla myös digitaalinen. Myös rakennuslupaehdot saattavat suojellun rakennuksen hankkeessa edellyttää raporttia.

Myös muissa kuin rakennussuojelun ja restauroinnin kohteissa on hyödyllistä koota hankkeen tulokset raportiksi. Korjausraportissa voi soveltaa restaurointiraportin sisällön ja laajuuden mallia.

Vaihtoehtona restaurointiraportille pitkäkestoisissa, vaiheittaisissa rakennushankkeissa voidaan harkita avointa, kussakin vaiheessa täydentyvää restaurointikirjaa.


Restaurointiraportin sisältömalli

Raportin runko:

Perustiedot

Kohteen perustiedot (rakennushistorian selvityksestä)

 • kohteen nimi ja kuvailu yhdellä lauseella, mahdolliset aiemmat nimet
 • osoite
 • kiinteistö- ja rakennustunnus
 • omistaja
 • rakennus- ja muutosvaiheet
 • käyttöhistoria: rakennuksen alkuperäinen käyttö ja käytön muutokset
 • laajuustiedot
 • kaavatilanne
 • suojelutilanne, suojelumääräykset
 • tarvittaessa kartta tai kaavio, jossa kohteen osa-alueet ja niiden nimet
 • tarvittaessa ajallisia kerroksia havainnollistavat kaaviot

Rakennuksen nykytila ja syyt korjaushankkeen käynnistykseen

 • tiivistelmä lähtötiedoista
 • luettelo rakenne-, materiaali-, kunto- ym. tutkimuksista

Hankkeen osapuolten yhteystiedot

 • tilaaja/omistaja
 • käyttäjä
 • suunnittelijat
 • erityisasiantuntijat
 • rakennuttajavalvonta
 • urakoitsijat
 • dokumentoija
 • valvontaviranomaiset
 • museoviranomainen
 • raportin laatija

Suunnittelu

Kuvataan ja havainnollistetaan hankkeen linjausvaiheessa suunnittelulle asetetut tavoitteet ja kohdentuminen

 • asemakaava yms. lähtökohdat
 • erittely suojelun tavoitteista ja osakokonaisuuksista (rakennussuojeluselostuksesta)
 • käyttäjän tavoitteet

Suunnitteluprosessi

 • suunnittelun vaiheet
 • pääpiirustukset, lausunnot, rakennuslupa
 • toteutuksen ohjaus

Hankkeeseen tehdyt suunnitelmat

 • restauroinnin linjaukset (rakennussuojeluselostuksesta)
 • säilyttäminen, korjaaminen, muutokset
 • toteutusperiaatteet
 • toimenpiteiden vaikutusalueen rajaus
 • toteutussuunnitelmien tallennuspaikka

Toteutus

Urakat

 • urakkamuoto ja -rakenne, vastuualueet

Suunnitelman siirto toteutukseen

 • yhteistyö työmaalla: osapuolet ja toimintatavat
 • suunnitelmien toteutuminen: toteutuneet suunnitelmat ja suunnitelmista poikkeaminen perusteluineen

Keskeinen sisältö osa-alueittain esimerkiksi purkutoimenpiteet, korjauskohteet, muutostyöt, talotekniikka

 • sisältö, laajuus ja kohdentuminen
 • toteutustapa, dokumentaatio työtekniikoista ja käytetyistä materiaaleista
 • tekijät ja erityisosaaminen

Työmaa

 • toteutuksen päävaiheet ja toteutunut aikataulu
 • työmaan järjestelyt
 • mallityöt
 • yleiskuvaus olosuhdehallinnasta
 • työmaan luonnetta havainnollistavat valokuvat tai piirustukset

Yhteenveto hankkeen toteutumisesta

Arvio suojelun ja muiden tavoitteiden toteutumisesta.

 • pääsuunnittelijan oma yleisarvio
 • eri osapuolten näkemykset ja kokemukset
 • huomiot rakennuksen tulevaan huoltoon ja käyttöön

Toteutuneet kustannukset ja aikataulu.

Kuvasarjat rakennuksesta ennen töitä, töiden aikana, valmiina.

Liitteet ja muu aineisto

Tutkimus- ja selvitysraportit

 • luettelo kaikista tutkimuksista ja selvityksistä
 • arkistointipaikat ja saatavuustiedot

Suunnitelmat

 • rakennussuojeluselostus
 • luettelo suunnitelma-asiakirjoista
 • arkistointipaikat ja saatavuustiedot

Restaurointiraportin kanssa samaan arkistopaikkaan talletettava aineisto

 • rakennushistorian selvitys
 • kuntotutkimukset, rakenne- ja materiaalitutkimukset
 • haitta-ainetutkimukset
 • pinta- ja väritutkimukset
 • raportit rakennuksen dokumentoinnista
 • toteutussuunnitelman asiakirjat kuten piirustukset, selostukset (toteutunut sisältö)
 • huoltokirja, hoito-opas ja käyttöohjeet