Hyppää sisältöön

Suojelu toteutussuunnitelmissa

Toteutussuunnitelmissa huolehditaan, että rakennussuojelun valitut linjaukset ja keskeiset ratkaisut siirtyvät toteutukseen ja kohteen tulevaan käyttöön. Näin varmistetaan, että rakennussuojelun velvoitteet välittyvät hankkeen kaikille osapuolille. Suojelua koskevat asiat esitetään toteutusvaiheen suunnitteluasiakirjoissa.

Suojelun keskeinen sisältö ja sen linjaukset hankkeessa on kuvattu rakennussuojeluselostuksessa. Pääsuunnittelija koostaa keskeiset asiat toteutussuunnitelman asiakirjoihin: rakennusselostukseen, piirustuksiin, tietomalleihin ja niitä täydentäviin liiteasiakirjoihin. Niissä kaikissa tulee olla selkeä maininta rakennuksen suojelusta. Pääsuunnittelija huolehtii myös, että erikoissuunnitelmien selostuksissa suojelu todetaan ja otetaan huomioon selvästi.


Muistilista suojeluasioiden kirjauksista suunnitelma-asiakirjoissa

Rakennuselostus

Suojelun kohdentumista ja seurantaa käsittävät asiat kirjataan selostuksessa hankkeen yleisesittelyä ja työmaajärjestelyjä käsitteleviin kohtiin.

Hankkeen yleisesittelyssä, suojelua koskevassa alaluvussa esitetään

 • voimassa olevat rakennussuojelupäätökset ja niiden sisältö
 • luettelo rakennussuojelun asiantuntijoista tai viranomaisista rakennusselostuksen yhteystietolistassa
 • lyhyt kuvaus kohteen ominaisuuksista ja erityispiirteistä
 • säilyttämisen tavoitteiden kohdentuminen kohteen osissa (tarvittaessa havainnollistavin kaavioin)
 • keskeiset toteutusperiaatteet
  • säilyttämisen periaatteet
  • korjaamisen periaatteet: konservointi, kunnostus, paikkaaminen, uusiminen
  • muutosten ja purkamisen periaatteet: vaikutusten rajoittaminen
  • yleiskuvailu erityyppisten toimenpiteiden kohdentumisesta (tarvittaessa kaavioin)
  • työn aikaiset menettelyt ja yhteistyö (yleispiirteisesti: seuranta, muutostilanteet, ilmoitusvelvollisuudet)
 • suunnitteluasiakirjoissa ja tietomallissa käytetyt suojelua ja toimenpideryhmiä kuvaavat merkinnät tai luokitukset (piirustusmerkinnät, koodit) tila- tai rakennusosakohtaisesti
 • erityisosaamisen tarve (voidaan yksilöidä tarkemmin osa-alueiden työselostuksissa)
 • tutkimukset ja dokumentointi
  • työn aikaisen dokumentoinnin periaatteet ja vastuut
  • varautuminen työaikaisiin tutkimuksiin
  • restaurointiraportin tekeminen, vastuut (linkki ohjeeseen)
 • työmaalle tulevien henkilöiden perehdytys suojeluun ja työmaan käytäntöihin (linkki ohjeeseen)
 • tehtävät suojelua ja restaurointia koskevien tietojen ja linjausten kirjaamiseksi huoltokirjaan.

Työmaajärjestelyjä koskeva luku, jossa esitetään suojelun kannalta tarpeelliset työmaan järjestelyt ja toimintatavat:

 • säilytettävät, varjeltavat alueet, pinnat ja rakenteet kohteeseen tai hankkeeseen sopivalla tavalla esitettynä (esimerkiksi luettelo, luokittelu tai kaavio)
 • suojelun edellyttämät erityiset olosuhdevaatimukset ja -seuranta työmaalla (katso myös rakennusosakohtaiset selostukset ja kosteudenhallintasuunnitelma).
 • säilytettävien rakennusosien ja tilojen suojaaminen, tarvittaessa erillinen asiakirja ja piirustukset (ks. korjauskortti Rakennusosien työmaa-aikainen suojaaminen).
 • purkutyöt, ohjaus ja toteutus, erillinen purkutyöselitys ja -piirustus.
 • työmaaliikenteen erikoisjärjestelyt ja rajoitukset myös rakennuksen sisällä, (pohjapiirustukset, erillinen suunnitelma).
 • tilojen ja alueiden käytön rajoitukset ja osastoinnit – esimerkiksi pölyä, palovaaraa tai kosteutta aiheuttavat työt, varastointi.

Osa-aluekohtaiset suunnitelma-asiakirjat

Suojelua toteuttavat toimenpiteet kuvataan osa-aluekohtaisissa suunnitelma-asiakirjoissa, kuten työselostuksissa, rakennusosakohtaisissa selostuksissa ja kohdekorteissa.

 • Todetaan erityinen merkitys ja suojeluluokka (esimerkiksi ”rakennuksen ainoa säilynyt...”).
 • Todetaan suojeltujen sisätilojen erityiset pintarakenteet ja pintakäsittelyt.
 • Mainitaan säilytettävät kiinteät kalusteet ja varusteet.
 • Kuvataan toimenpiteet selkeästi: säilytetään, uusitaan, korjataan, kunnostetaan, paikataan tms. Toimenpiteet kohdennetaan tarpeen mukaan kaavion tai valokuvien avulla.
 • Määritetään työn suorittajilta vaadittava erityisosaaminen, koulutus ja osaaminen, kokemus ja referenssit.
 • Kirjataan käytettävät materiaalit ja toteutustapa. Näitä voidaan tarkentaa toteutusvaiheessa.
 • Kirjataan menettelytavat:
  • toimenpiteen vaatimat erityisolosuhteet (lämpötila, ilmankosteus, pölyttömyys
  • mallityöt ja hyväksyttäminen, katselmukset
  • dokumentointivelvollisuus, talteen otettavat näytepalat (fragmentit)

Toteutuspiirustukset

 • Esitetään toimenpiteiden rajaukset (pohjapiirrokset, leikkaukset, julkisivut jne.), erityisesti alueet, joiden säilymisestä huolehdittava.
 • Käytetään selvästi erottuvia piirustusmerkintöjä tai tekstejä: mikä säilyy, mikä uusitaan, mikä korjataan.
 • Tarvittaessa esitetään erillinen suojaussuunnitelma, joka sisältää suojaustyypit ja suojattavat kohteet (esimerkiksi numeroiden).
 • Purkusuunnitelmaan sisällytettävässä purkupiirustuksessa esitetään purettavat rakenteet ja purkurajat, (pohjapiirustus olemassa oleva tilanne, yleensä 1:50). Myös purkusuunnitelmassa tuotava esiin suojelun sisältö ja tavat, joilla siitä huolehditaan.