Hyppää sisältöön
Takaisin

Työmaaperehdytys suojellussa rakennuksessa

Työmaaperehdytyksen tavoitteena on turvallinen työyhteisö, joka osaa toimia suojellun kohteen arvot huomioiden. Perehdytyksessä annetaan kaikille työmaalla toimiville tietoa suojellun kohteen luonteesta, suunniteltujen toimenpiteiden tarkoituksesta ja suhteesta suojeluun sekä toimijoiden vastuista.

Työmaaperehdytys kuuluu työnantajan lakisääteisiin vastuisiin. Tämä ohje täydentää yleistä perehdytystä rakennussuojelun osalta. Päätoteuttaja vastaa kaikkien työmaalla toimivien henkilöiden perehdytyksestä. Perehdytystä voidaan edellyttää kulkuluvan myöntämisen ehtona.

Tilaaja, pääsuunnittelija ja päätoteuttaja suunnittelevat perehdytyksen sisällön ja toteutuksen yhteistyössä ennen toteutusvaiheen käynnistystä. Suunnittelussa ratkaistaan, kuinka päätoteuttaja toteuttaa perehdytyksen, kuinka rakennussuojelu siinä käsitellään, ja kuinka perehdytyksen riittävyydestä huolehditaan läpi hankkeen. Päätoteuttaja nimeää perehdyttämisen vastuuhenkilöt.

Suojelua koskevan perehdytysosuuden laajuus ja esitystapa määräytyvät hankkeen sisällön mukaan. Pääsuunnittelijan tehtävä on tuottaa suojelua koskeva sisältö osaksi päätoteuttajan perehdytysaineistoa. Siinä voi hyödyntää rakennussuojeluselostusta.


Sisältömalli: Suojelua koskeva osuus työmaaperehdytyksessä

Kohteen esittely

 • kohteen merkitys ja erityiset piirteet
 • voimassa olevat rakennussuojelupäätökset ja niiden sisältö

Suunnitelman yleisesittely

 • suunniteltujen toimenpiteiden tarkoitus ja suhde suojeluun

Työmaa rakennussuojelun kohteessa

 • Työmaalla noudatetaan erityistä siisteyttä ja varovaisuutta.
 • Työmaan kosteus- ja lämpötilaolosuhteet tulee olla hallittavissa ja pysyä vakaina. Olosuhteita tulee jatkuvasti seurata.
 • Rakenteiden orgaaniset materiaalit tulee tunnistaa ja huomioida.
 • Työmaalla tulee tunnistaa erityistä huomiota vaativat osat kuten pinnat.
 • Työmaan pölynhallinta toteutetaan suunnitelmallisesti.
 • Veden käyttö toteutetaan suunnitelmallisesti.
 • Tulitöissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja tulitöitä koskevia määräyksiä.
 • Varastointi tulee toteuttaa suunnitelmallisesti.
 • Työmaalla tulee olla erikseen määritelty tupakointialue.

Suojaus

 • Työmaalla suojattavat kohteet kuten erityiset pinnat ja tilat määritellään erikseen.
 • Suojauksien kuntoa pidetään silmällä ja huolehditaan ylläpidosta. Havainnot nimetylle vastuuhenkilölle.
 • Työmaalla työskentelevien tulee tietää suojausten tarkoitus ja sisältö.

Työtavat, purkutyöt ja avaukset

 • Purkutyöt ja avaukset tulee suorittaa suunnitelmien mukaisesti, varoen, rajatusti ja vahinkoa aiheuttamatta.
 • Työmaan tekee yhteistyötä suunnittelijan kanssa: mallityöt, katselmukset, dokumentointi.

Vastuu

 • Toteutuksen tulee olla suunnitelman mukaista.
 • Työmaalla tulee olla selkeät roolit ja toimintatavat.
 • Työmaalla tulee olla valppaus reagoida muutoksiin.
 • Työmaan tulee toimia välittömästi ongelmatilanteissa.