Hyppää sisältöön

Rakennussuojeluselostus

Rakennussuojeluselostus esittää suunnitelman vaikutukset suojelun kohteeseen ja perustelee ratkaisut rakennussuojelun toteutumisen kannalta. Selostus nivoo yhteen hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheiden tulokset: lähtökohdat sekä valitut, suojelun suhteen harkitut toteutusperiaatteet.

Selostuksen laatii pääsuunnittelija. Siihen kootaan suojelupäätöksiin perustuvat ja kulttuuriympäristön asiantuntijan tai viranomaisen kanssa neuvotellut säilyttämisen periaatteet. Suojeluarvoihin vaikuttavien korjaus- ja muutostoimenpiteiden sisältö ja toteutustavat esitellään pääpiirteissään.

Rakennussuojeluselostus sisällytetään suojellun rakennuksen korjaus- tai muutossuunnitelmaan yleissuunnitelman hyväksymisen ja rakennuslupakäsittelyn vaiheessa. Se voidaan toteuttaa erillisenä asiakirjana tai sisällyttää esimerkiksi hankeselostukseen. Selostuksen perusteella rakennuslupaan voidaan sisällyttää lupaehtoja suunnitelman toteutumisen valvonnasta, ohjauksesta ja seurannasta.

Selostus kannattaa laatia siten että sen osia voidaan hyödyntää toteutussuunnittelussa sekä toteutuksen valvonnan ja ohjauksen suunnittelussa. Rakennussuojeluselostus on osa hankkeen valmistuessa koottavaa restaurointiraporttia.

Rakennussuojeluselostus sisältää

 • kuvauksen rakennussuojelusta ja rakennuksen nykytilasta
 • koosteen keskeisistä suunnitteluperiaatteista
 • erittelyn toimenpiteiden kohteista
 • erittelyn tarvittavat jatkotoimet.


Rakennussuojelusselostuksen sisältömalli

Rakennussuojeluselostuksen tekijä ratkaisee sisällön, jäsennyksen ja painotukset tapauskohtaisesti, kohteen ja hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Rakennussuojelu ja rakennuksen nykytila

Koosta yhteenvedot tehdyistä selvityksistä:

 • voimassa olevat rakennussuojelupäätökset ja niiden sisältö
 • lyhyt kuvaus kohteen ominaisuuksista ja erityispiirteistä
 • toteutunut yhteistyö kulttuuriympäristön asiantuntijan tai viranomaisen kanssa (sisältää luettelon osapuolista yhteystietoineen ja arvion suojelun ajantasaisuudesta)
 • säilyttämisen tavoitteiden kohdentuminen rakennuksen osissa (havainnollistavat kaaviot)

Keskeiset suunnitteluperiaatteet

Kokoa tai kuvaa tiiviisti suunnittelun vaiheissa tutkitut ja valitut linjaukset:

 • säilyttämisen periaatteet
 • suunniteltu käyttö ja siitä johtuvat muutostarpeet
 • säilyttämisen ja muutoksen keinot – päälinjat, esimerkiksi:
  • korjaamisen periaatteet; konservointi, kunnostus, paikkaaminen, uusiminen
  • muutosten ja purkamisen periaatteet; vaikutusten rajoittaminen, uusien osien toteutustapa, teknisten järjestelmien sovittaminen
  • toimenpiteissä käytettävät materiaalit, rakenneratkaisut
  • tarvittava erityisosaaminen
  • suunnitelman tarkentaminen jatkosuunnittelussa ja toteutusvaiheessa (menettelyt, kuten tarkentavat tutkimukset, koekorjaukset, mallityöt, katselmointi, yhteistyötahot)

Toimenpiteiden kohteet

Havainnollista eri tyyppisten toimenpiteiden kohdentuminen rakennuksen osiin / tiloihin / alueisiin

 • kuvataan sanallisesti
 • havainnollistettuna rakennuksen nykytilan mukaisiin piirustuksiin esimerkiksi: säilytettävät, korjattavat, muutettavat, purettavat.

Jatkotoimet

Erittele olennaiset, toteutussuunnittelussa ja -vaiheessa tarkennettavat asiat:

 • suojelun toteutumiseen liittyvät vastuut ja osapuolet sekä yhteistyö kulttuuriympäristön asiantuntijan tai viranomaisen kanssa
 • perehdyttäminen
 • työmaajärjestelyt
 • säilytettävien osien suojaaminen
 • purkutöiden hallinta
 • suunnitelmien tarkentaminen; mallitoteutusten hyväksymismenettely, katselmukset, suunnitelmamuutoksien käsittely
 • töiden dokumentointiperiaatteet (kohteet, tekijä, tallennuspaikka)
 • korjausraportti tai restaurointiraportti